Tính năng SP

Thuế
Tự động lập tờ khai thuế GTGT theo cả 2 phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Kê khai thuế qua mạng nhờ MISA MTAX
Xem thêm »
Hợp đồng
Theo dõi tiến độ, quản lý doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng
Xem thêm »
Kho, thủ kho
Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính, số lô, hạn dùng, mã quy cách. Tự động đối soát để xử lý chênh lệch
Xem thêm »
Tài sản
Tính khấu hao và phân bổ chi phí tài sản cố định cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí
Xem thêm »
Tiền lương
Chấm công và tính lương theo hệ số, mức lương tối thiểu, thời gian, sản phẩm hoặc theo thỏa thuận
Xem thêm »
Giá thành
Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ
Xem thêm »
Tổng hợp
Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động SXKD. Lập báo cáo thuế, quản trị trên cùng một dữ liệu
Xem thêm »
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+